Data powstania strony: 27 stycznia 2003 r.

Aktualizacja – 12 kwietnia  2018 r.

 

 

 

 

Doradztwo, porady i informacje prawne, konsultacje, pisanie skarg, pism i podań w sprawach administracyjnych do urzędów i sądów

 

Kontakt:

Mail: doradca03@wp.pl
Telefon: 509-016-380

Tu można
zadać pytanie:

i otrzymać bezpłatnie odpowiedź!

(Pytania i odpowiedzi w sprawach nieruchomości oraz postępowań administracyjnych)

 

Zbiór orzecznictwa (tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych a także Trybunału Konstytucyjnego) w sprawach nieruchomości, wywłaszczeń, postępowań administracyjnych, podziałów, opłat adiacenckichszukaj niżej ...

 

image003

 

Doradca - doradzi, poradzi, pomoże, wyjaśni .. Tanio ...

 

 

Doradztwo, Porady I INFORMACJE prawne, konsultacje,
pisanie pism i podań
w sprawach administracyjnych

do urzędów i sądów

(wnioski, odwołania, zażalenia, skargi do sądów administracyjnych, odpowiedzi na skargę, inne pisma i podania do sądów oraz organów władzy administracyjnej)

 

Nastąpiły czasy specjalizacji.

Przy tak rozbudowanej jak obecnie twórczości naszych prawodawców (rocznik dziennika ustaw to dwadzieścia parę tysięcy stron) oraz sądów administracyjnych (ca 1500 orzeczeń dot. reformy rolnej, 600 orzeczeń dot. nacjonalizacji, 6000 orzeczeń dot. wywłaszczeń – itd. itp. – a każde orzeczenie to kilka lub kilkanaście stron) nie jest możliwe, by każdy prawnik znał się na wszystkich sprawach. Szczególnie trudno jest być na bieżąco w spraw nieruchomości, gdyż w tej branży prawo cywilne miesza się z prawem administracyjnym.

I dlatego należy korzystać z pomocy specjalisty. Tylko specjalista jest w stanie śledzić wszystkie nowości oraz – co jeszcze ważniejsze – zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Tylko specjalista prawidłowo i dogłębnie przeanalizuje sprawę i należycie uzasadni wniosek, podanie, odwołanie albo skargę.

Specjalizuję się w sprawach administracyjnych, a przede wszystkim w postępowaniach dotyczących nieruchomości, a zwłaszcza w takich tematach, jak:

  

Wywłaszczenia i zwroty nieruchomości wywłaszczonych decyzjami (orzeczeniami administracynymi) lub aktami notarialnymi – a także sprawy dochodzenia odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone decyzjami (orzeczeniami) administracyjnymi.

Sprawy unieważnienia decyzji o uwłaszczeniu państwowych osób prawnych w celu umożliwienia złożenia wniosku o zwrot nieruchomości.

Odzyskiwanie przejmowanych na własność Państwa nieruchomości ziemskich
po wysiedlonych w ramach akcji Wisła (akcji „W”) a także gospodarstw rolnych i nieruchomości nierolniczych opuszczonych przez właścicieli z innych powodów

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod urządzenia (słupy, transformatory, przepompownie i inne) – linie energetyczne (elektryczne), telefoniczne – magistrale ciepłownicze, kanalizacyjne, wodociągowe

Pomoc w postępowaniach lokalizujących drogi (poprzedzających wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – zrid), linie kolejowe, urządzenia przeciwpowodziowe, linie energetyczne.

Wywłaszczenia i odszkodowania ustalane na podstawie specustawy drogowej, powodziowej oraz kolejowej a także pozostałych specustaw

Odzyskiwanie gospodarstw rolnych przejętych jako opuszczone albo wykazujące niski poziom produkcji rolniczej

Podatki od nieruchomości

Scalanie i wymiana gruntów rolnych

Zaskarżanie uchwał rad gmin (rad miast) w sprawach dysponowania nieruchomościami

Sprawy opłat adiacenckich naliczanych z tytułu wykonania uzbrojenia terenu
w urządzenia infrastruktury technicznej
z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (budowa drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych).

Ograniczanie prawa własności nieruchomości oraz ich czasowe zajmowanie

Zwroty przejętych z naruszeniem przepisów dekretu o reformie rolnych majątków ziemskich lub części tych majątków – zespołów dworsko-parkowych (pałacowo-parkowych), cegielni, młynów, nieruchomości miejskich (kamienic)  .... oraz innych obiektów o charakterze nierolniczym

Podziały nieruchomości i odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi przejęte w ramach podziału dokonywanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego – a także naliczanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Nacjonalizacja przemysłu i handlu (młyny, cegielnie i inne drobne zakłady przemysłowe, handlowe lub rzemieślnicze) – przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji i zarządzeń nacjonalizacyjnych oraz wniosków o stwierdzenie nieważności – w tym także wniosków o unieważnienie zarządzeń w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego.

Nieruchomości (grunty) warszawskie zabrane dekretem Bieruta. Sprawy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie ustanowienia własności czasowej lub prawa zabudowy. Sprawy ubiegania się o oddanie w użytkowanie wieczyste lub przyznanie odszkodowania za nieruchomości lub ich części trwale rozdysponowane.

Sprawy meldunkowe - zameldowania i wymeldowania

Zaskarżanie uchwał rad gmin (rad miast) w sprawach zagospodarowania przestrzennego – takich jak:
zatwierdzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (planów miejscowych, MPZP)

Sprawy opłaty (renty) planistycznej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Sprawy odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości

Sprawy decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nieruchomości (WZ)
oraz decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sprawy z zakresu prawa budowlanego – decyzje o pozwoleniu na budowę,
nakazy rozbiórki oraz inne budowlane

Sprawy rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami
Państwa (mienie zabużańskie)

Występowanie (przygotowywanie wniosków) o unieważnienie lub zmianę (wznowienie postępowania) wszelkiego rodzaju innych decyzji i innych orzeczeń administracyjnych

Stacje bazowe telefonii komórkowej
- odwołania od pozwoleń na budowę stacji bazowej i decyzji ustalających lokalizację stacji bazowej, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w tych sprawach

Elektrownie wiatrowe - odwołania od pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowej i decyzji ustalających lokalizację elektrowni wiatrowej, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w tych sprawach

Prowadzenie działań z wykorzystaniem prawem przewidzianych procedur w przypadku prowadzenia postępowania przez organ administracji przewlekle, z naruszeniem terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego

Prawo wodne (zajęcie przez wodę części nieruchomości)

Ochrona przed przewlekłością postępowań administracyjnych oraz zaskarżanie bezczynności organów administracji w postępowaniach administracyjnych

Dostęp do informacji publicznej – wnioski i zaskarżanie odmownych decyzji organów administracji

Odzyskiwanie nieruchomości przejętych na podstawie przepisów o terenach budowlanych oraz uzyskiwanie odszkodowań za takie nieruchomości

Jak mogę pomóc?

1.    Przede wszystkim doradzę co można zrobić i jak do tego się zabrać. Jaka droga jest właściwa – administracyjna czy sądowa. Bardzo często spotyka się poglądy, iż w takiej czy innej sprawie trzeba wnieść powództwo do sądu, by uzyskać odszkodowanie. Oczywiście, i powództwo do sądu niekiedy trzeba wnieść, jeżeli innej drogi nie ma. W przypadkach jednak, gdy szkoda została wyrządzona poprzez wydanie orzeczenia przez organ administracji państwowej (obecnie: przez organ administracji rządowej lub samorządowej) wystąpienie do sądu zazwyczaj musi być poprzedzone usunięciem decyzji administracyjnej z obrotu prawnego. Czyli najczęściej doprowadzeniem do stwierdzenia nieważności takiej decyzji. Dopóki decyzja zachowuje ważność działania organów administracji, nawet bardzo krzywdzące obiektywnie, uważane są za legalne. Jeżeli decyzją ustalono odszkodowanie to nie ma możliwości uzyskania wyższego odszkodowania bez uchylenia tej decyzji – lub stwierdzenia jej nieważności. Wnosząc sprawę do sądu o odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem decyzji administracyjnej bez uprzedniego unieważnienia (uchylenia) tej decyzji (lub innego orzeczenia wydanego w danej sprawie) mamy pewność, że sprawę przegramy – czyli poniesiemy następną stratę, jako że sądy nie działają bezpłatnie.

2.    Pomogę oszacować szanse na wygraną. Rozpo­czy­na­nie procesu cywilnego bez starannego rozważenia przewidywanych zysków oraz możliwych strat jest bardzo nierozsądne. Pamiętać trzeba, że (pominąwszy już inne koszty) strona przegrywająca zwraca stronie wygrywającej koszty zastępstwa procesowego, jeżeli w jej imieniu występował radca prawny albo adwokat. Jest to co najmniej kwota od 1500 do 2500 zł za każdą instancję. W sprawach przeciwko Skarbowi Państwa na ogół występują radcy prawni Prokuratorii Generalnej. Także jeżeli powództwo jest skierowane przeciwko gminie, powiatowi albo województwu w imieniu pozwanych występują radcy prawni. Oznacza to, że zawsze przegranie sprawy prowadzonej przeciwko Skarbowi Państwa albo przeciwko jednostce samorządu terytorialnego oznacza stratę sporej kwoty pieniędzy.

3.    Doradzę jak prawidłowo sformułować wniosek, właściwie go skierować i sensownie uzasadnić. W wielu przypadkach niewłaściwe sformułowanie wniosku jest przyczyną przegranej. A brak profesjonalnego uzasadnienia prawnego może spowodować, iż urząd rozpatrujący sprawę potraktuje podanie lekceważąco i załatwi je pismem ogólnym, bez zajmowania stanowiska.

4.    Przygotuję potrzebne pisma, wnioski, podania.

5.    Pomogę w działaniach przymuszających organ administracji do w miarę szybkiego załatwienia sprawy.

Dlaczego warto skorzystać z mojej pomocy?

Postępowania administracyjne w celu odzyskania utraconej nieruchomości (o zwrot nieruchomości wywłaszczonej, w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji albo o wznowienie postępowania)  - a także postępowania w sprawie ustalenia w trybie administracyjnym odszkodowania - mogą być wszczynane i prowadzone bez udziału zawodowego doradcy prawnego (adwokata, radcy prawnego, kancelarii prawnej, biura doradztwa prawnego) pod warunkiem jednak znajomości zasad tego postępowania oraz przepisów prawnych i orzecznictwa.

Osobisty udział w tego rodzaju postępowaniu (w sensie udawania się do urzędu) strony czy też doradcy prawnego jest zbędny. Sprawa administracyjna jest bowiem rozpatrywana na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach.

Prowadzenie sprawy administracyjnej polega więc na tym, by do akt sprawy wprowadzić dokumenty na poparcie swojego żądania i w miarę możności zneutralizować dokumenty przemawiające przeciwko załatwieniu sprawy zgodnie z naszym wnioskiem.

Także w sądzie administracyjnym obecność strony lub jej reprezentanta na rozprawie nie jest konieczna. Zasadniczo sąd administracyjny nie prowadzi postępowania dowodowego. Wynika to z tego, że sąd jedynie bada legalność wydania decyzji i opiera się na materiale zgromadzonym w postępowaniu przed organami administracji.

Orzekając sąd analizuje więc treść decyzji oraz zawartość akt administracyjnych. Dodatkowe dowody są przez sąd dopuszczane bardzo rzadko. Nie jest dopuszczalny dowód z zeznań – dopuszczone być mogą wyłącznie dowody z dokumentów.

Sąd administracyjny przeznacza na rozprawę od 30 minut do godziny. W tym czasie muszą się zmieścić czynności formalne, referat sędziego sprawozdawcy oraz narada i ogłoszenie wyroku. Na udział stron zostaje nie więcej niż 5 do 15 minut.  Jeżeli stron jest kilka, to oczywiście ten czas ulega podzieleniu na mniejsze porcje.

Udział w rozprawie w istocie polega na bardzo uważnym śledzeniu referatu sędziego sprawozdawcy. Jeżeli sędzia pomija jakieś ważne fakty można, gdy się dostanie głos, zwrócić sądowi uwagę na nie, bardzo zwięźle i z całym szacunkiem. Sądy administracyjne nie znoszą adwokatów wygłaszających mowy na tematy ogólne – a jeszcze bardziej nie znoszą stron próbujących sądowi opowiedzieć historię swojego życia czy też rodziny. Cała argumentacja powinna być zawarta w skardze, ewentualnie w dodatkowym piśmie przedstawiającym stanowisko wobec argumentów zawartych w odpowiedzi na skargę.

Podkreślić trzeba, że o tym, iż sprawa może trafić do sądu administracyjnego należy pamiętać już przy składaniu wniosku do organu pierwszej instancji, który to wniosek powinien być sformułowany w taki sposób, by nie było wątpliwości co do treści żądania. Pamiętać też o tym należy w czasie całego postępowania zgłaszając odpowiednie wnioski dowodowe. Wnioski te należy składać na piśmie lub do protokołu. W postępowaniu administracyjnym istnieje tylko to, co zostało w formie pisemnej złożone do akt sprawy (zasada pisemności postępowania administracyjnego).

 

Proszę pisać na adres:

doradca03@wp.pl

lub dzwonić
509-016-380

 

To nic nie kosztuje (napisanie albo zadzwonienie - pomoc może kosztować, jakieś 10-20% tego, co biorą kancelarie prawne, ale na proste [dla mnie] pytania odpowiem za darmo).

Odpiszę na pewno. Prześlę gotowe pisma do wydrukowania, podpisania i wysłania.

Przed rozmową telefoniczną lepiej napisać czyli opisać sprawę łatwiej będzie rozmawiać. Trzeba pamiętać o tym, że:

·       Żeby poważnie rozmawiać o tym, jak odzyskać nieruchomość muszę wiedzieć jak ją zabrano. Przed rozmową ze mną należy więc uzyskać stosowną informację a najlepiej kopię aktu (decyzji, wyroku, orzeczenia, zaświadczenia, zarządzenia, uchwały) o zabraniu nieruchomości.

·       Bardzo dużo informacji przydatnych do ustalenia, czy sprawa jest możliwa do wygrania zawierają pisma z odpowiedziami urzędów i takie pisma w pierwszej kolejności mnie interesują.

·       Bardzo ważne jest, czy sprawa już była przedmiotem orzekania przez organy administracji albo sądy. Istnieje coś takiego, jak „powaga rzeczy osądzonej”. Sprawa, która była już przedmiotem orzeczenia administracyjnego albo sądowego co do zasady nie może być przedmiotem ponownego rozpatrywania. Istnieją jednak pewne okoliczności pozwalające uznać, że w konkretnym wypadku mimo wydania orzeczenia stan „rzeczy osądzonej” nie zaistniał.

Kim jestem?

Prawnikiem, praktykiem zajmującym się od ponad 30 lat sprawami obrotu gruntami, wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości oraz sprawami związanymi z szeroko rozumianą reprywatyzacją.

Znam doskonale prawo nieruchomości - cywilne jak i administracyjne. Znam doskonale procedurę administracyjną - ze wszystkimi jej osobliwościami powodującymi, że normalny człowiek z administracją nie wygrywa lub wygrywa z wielkim trudem, stratą zdrowia i pieniędzy.

Potrafię ocenić, czy załatwienie konkretnej sprawy jest możliwe prawnie. Warto mieć taką opinię, gdy chce się zlecić sprawę adwokatowi czy radcy prawnemu albo wystąpić do sądu.

Poza tym większość spraw tych prowadzonych przez urzędy - nie wymaga angażowania adwokata, radcy prawnego albo kancelarii prawnej.

Można je prowadzić samemu - lecz trzeba mieć DORADCĘ.
Wyjdzie dużo taniej. I zazwyczaj skuteczniej.

Proszę pamiętać:

Reprywatyzacja, zwrot nieruchomości, obrona przed wywłaszczeniem, odzyskiwanie nieruchomości bezprawnie zabranych, walka o słuszne odszkodowanie z moją pomocą będą skuteczne!!!

Bez fachowej pomocy nie należy zaczynać - wielokrotnie ludzie mający skądinąd słuszne roszczenia przegrywali składając nie takie podanie nie do tego urzędu. Wbrew pozorom postępowanie administracyjne nie jest proste. A urzędnik rozpatrujący sprawę to (w mniejszym lub większym stopniu) fachowiec, który potrafi wykorzystać błąd popełniony przez wnoszącego podanie, by bądź przeciągnąć postępowanie bądź wydać decyzję odmowną.

 

 

Zbiór orzecznictwa

Tezy orzeczeń sądowych – Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i innych sądów cywilnych (rejonowych, okręgowych, apelacyjnych)

Postępowania administracyjne

Postępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym koszta sądowe,

Postępowanie przed sądami cywilnymi pierwszej instancji – rejonowym lub okręgowym

Apelacja w sprawach cywilnych

Kasacja w sprawach cywilnych

Operat szacunkowy jako dowód w administracyjnym postępowaniu odszkodowawczym

Zagospodarowanie przestrzenne - zatwierdzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania, sprawy opłaty (renty) planistycznej, ustalanie warunków zabudowy terenu

Zagospodarowanie przestrzenne – odszkodowania za szkodę wyrządzoną uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – żądanie wykupu nieruchomości

 

W sprawach reformy rolnej i lasów przejętych na własność Państwa

Wywłaszczenia – a także odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Ograniczenie prawa własności (zezwolenie na zajęcie nieruchomości).

Zwroty nieruchomości wywłaszczonych

Specustawy: drogowa, kolejowa i inne

Wycena nieruchomości – prawidłowość i zasady sporządzenia wyceny i operatu

Podziały nieruchomości

Odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Opłaty adiacenckie z tytułu uzbrojenia terenu

Opłaty adiacenckie w związku z podziałem nieruchomości

Prawo miejscowe – skargi na uchwały rad gmin

Przejęcia gruntów zajętych pod drogi publiczne i odszkodowania z tego tytułu

Obowiązek podłączenie nieruchomości do kanalizacji

Odszkodowania za nieruchomości przejęte nieodpłatnie

 

 

Przykłady wniosków, pism i podań w sprawach nieruchomości

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej – wywłaszczenie nieruchomości pod ogródki działkowe

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego

Odwołanie do Wojewody od decyzji Prezydenta Miasta umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję wojewody w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Stanowisko właścicieli wobec odwołania gminy od decyzji odmawiającej wywłaszczenia nieruchomości pod dom kultury

Wezwanie rady gminy (rady miasta) do usunięcia naruszenia prawa polegającego na przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości podlegającej zwrotowi na podstawie przepisów o zwrocie nieruchomości wywłaszczonych

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta wyrażającą zgodę na sprzedanie w drodze przetargu nieruchomości wywłaszczonej (nabytej aktem notarialnym zawartym na podstawie przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości) nieużytej zgodnie z celem, na jaki została nabyta

Odpowiedź strony na skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniesioną przez gminę w postępowaniu o zwrot nieruchomości wywłaszczonej

Nowości w sprawach nieruchomości - nieregularny biuletyn

Reforma rolna – znowu właściwy tryb administracyjny! NSA sprzeciwił się TK! 

Najnowsze uchwały Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stosowania przepisów o reformie rolnej

 

Jak powinien wyglądać wniosek o stwierdzenie nieważności

 

Przydatne przepisy prawne, stan aktualny, ujednolicone:

Kodeks postępowania administracyjnego

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Rozporządzenie w sprawie wycen nieruchomości

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

USTAWA z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów (rolnych)

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa – Prawo wodne

Ustawa - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Specustawy:

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa drogowa)

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (specustawa kolejowa: Rozdział 2b Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym)

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

 

Podstawowe przepisy nacjonalizacyjne:

Dekret o reformie rolnej

Rozporządzenie wykonawcze do dekretu o reformie rolnej

 

Ustawa o nacjonalizacji podstawowych gałęzi gospodarki narodowej

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy nacjonalizacyjnej

 

Dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa

Rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa

 

DEKRET z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (dekret bierutowski)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY z dnia 7 kwietnia 1946 r. w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY z dnia 27 stycznia 1948 r. w sprawie obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m. st. Warszawy.

 

DEKRET z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa  białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH z dnia 16 września 1950 r. w sprawie sposobu określania przejmowanych na własność Państwa nieruchomości ziemskich w razie, gdy ich granice zostały zatarte, oraz trybu postępowania w przypadku, gdy właściciel nieruchomości jest nieznany.

 

DEKRET w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego

USTAWA z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym

Zwroty nieruchomości odzyskać majątek kamienica pomoc doradztwo odszkodowanie tanio doradca radca

Przepisy odrębne, na podstawie których Skarb Państwa nabywał własność nieruchomości od 1944 r. - wykaz

 

---

 

 

 

 

Tanio. Tłumaczenia, nauka, korepetycje - angielski, japoński. Warszawa.

Pozwy!!!

Tłumaczenia z rosyjskiego i na rosyjski. Tanio.

Angielski i JAPOŃSKI

Tłumacz japoński - tłumaczenia pisemne i ustne

Katalog stron Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy! Counterliczniki